قصة حب ميرفت و عيلاء

Mohamed A. M. Mostafa
l2 l2 esm3y mny bs sa3b
enty hatsfry el Kuwait aw el se3odia m3 gozk elly hattgwzeh 3’asb 3ank ebn tant manal dh

3:50am
Nada El Ghabaty
El moshkela mesh feek , el moshkela feya ana
We ba3den ?

3:51am
Mohamed A. M. Mostafa
w b3den haidrbk w yetfy el sagayr f reglk fa hathrby mno henak w tela2y wa7ed ye7bk w yesa3dk enk tesafry el hend bs enty hatkony btst3’lih msh aktr

3:52am
Nada El Ghabaty
We eh kaman ?

3:53am
Mohamed A. M. Mostafa
f el hend b2a hat3mly mashro3 tarbyt 3egol w el 7ayah hatb2a 7elwa m3aky..bs gama3a mn el motshdden haifgrolk kol momtlkatk fa enty hat5afy w hata5dy elly te3rfy ta5deh w hatsafry 3ala rosia

3:53am
Nada El Ghabaty
We ba3den ?

3:53am
Mohamed A. M. Mostafa
f rosia el donia hatb2a sa3ba m3aky w hatdmny el vodka w hatsrfy 3aliha kol elly 3amlteh f el hend l7d ma tewsly enk teshmy herion w tebe3y nafsk 3lshan shama

3:54am
Nada El Ghabaty
We ba3den ?
Abe3o nafsy

3:55am
Mohamed A. M. Mostafa
w b3d senen keter hakon ana 2tlt eslam hena fa hadf3 felos l wa7d ye3mly passport madrob w visa w atl3 3ala turkeya 3ala asas en el nas elly a3rfhom henak hais3dony

3:55am
Nada El Ghabaty
Tayeb hanet2abel fe akher el film ?

3:56am
Mohamed A. M. Mostafa
el nas de hattl3 mafia kebera f el human trafficking w hai5drony w yehrbony 3ala rosia bardo w ye5lony admn el herion 3lshan yeb2o mot7kmen fya w yesh3’lony man whore 2d el donia
wa7da b2a mn el zabayn ana hafkrha b ebnha elly mat lama el sa5an enfgr f wesho fa hat3tf 3alya w teshtriny w tatlkiny f el shawar3 ohem 3ala wag-hy

3:59am
Nada El Ghabaty
3ametak ? 3ametak ya3eny enfagaret fe weshaha el anbooba

3:59am
Mohamed A. M. Mostafa
w f youm bard tekony enty mashya mtktka feh w el talg yatasakt w enty 3amala tesheny w tehroshy f eidk 3lshan el edman w 3lshan el 7asasya elly 3andk de…hatla2iny wa2f btabawl f el shar3 wara shagra

3:59am
Nada El Ghabaty
Kamel enta hayel

4:00am
Mohamed A. M. Mostafa
3enena b2a hatigy f 3en b3d w shret el zekra elly ma bena shaifo gy henak  w nro7 medm3in w enty te2o3y mn tolk w ana a2fl el sosta 3’alt w at3wr w a3od anzf l7d ma amot w enty yen2loky mostshfa 2mrad 3asabya w henak tant7ry

4:08am
Nada El Ghabaty
Copy we paste lel qesa di besor3a 3alashan ha7tagha fe youm men el ayam
Da eh el khayal da ?

4:10am
Mohamed A. M. Mostafa
anf3?
https://www.youtube.com/watch?v=7gFtSvw8CV8

4:10am
Nada El Ghabaty
Da fazee3
Mabahazarsh khaleena 3andak fe word file 3alashan mekasela


Comments

One response to “قصة حب ميرفت و عيلاء”

 1. AHAHAHAHAHA :'D

  Abe3o nafsy
  w b3d senen keter hakon ana 2tlt eslam
  3ametak ? 3ametak ya3eny enfagaret fe weshaha el anbooba
  w ana a2fl el sosta 3'alt w at3wr w a3od anzf l7d ma amot
  ^ana msh shyfa de 3'er tabrer le shai2om ma..:D