عدي وقت

عدي وقت.. بس مانستش. لسة حاسس بالذنب. انا عارف اني خدت القرار الصح في وقتها. بس زعلان اني أذيت حد بطريقة بشعة…

bosy ya xxxxxx… ana msh 3arf eh elly 7asl bs m3rfsh leh ana a3dt afkr keda w leh weslt l keda.
tab3an mafish elly hwa ana msh mohtam w enk msh mohma w kol el kalam dh 5als bs bgd ana ma3rfsh eh elly 7asl bgd.
elly fakrt feh fakrt feh 3lshank w 3lshany ana 3arf eny momkn ab2a 3’alt bs dh elly shaifo a7sn 7al lena e7na el etnin. ana 3aiz 7agat mo3ina mnk w el 7agat de mohma bel nesbaly w f nfs el wa2t enty msh 2adra t3mliha w msh hat3rfy te3mliha 7ata 2odam w baba w mama 3andk 3omrhom ma haitkblo enna neb2a m3 b3d keda aw enna net2abl aw eno teb2a fe ay 7aga 3’er lw sam7olna hai2olk kalmeh maslan f el telephone 3ady maslan w ana dh bel nesbaly sa3b w enty mafish f edeky 7aga te3mliha enty 3amlty kol elly t2dry 3alih. w lama fakrt f mawdo3 el most2bl w el sho3’l w el safr fa bardo ana 2odamy kaza tare2 mn delw2ty w m3rfsh ana 3aiz anhy 7aga fehom la2nhom kolohm tor2 mo5tlfa lel wosol l nfs el hdf w msh bs ana 3aiz eh hya elly btt7ddhom bs bardo el zrof w el donia 3amtn hya elly sa3at btgbr el wa7d eno ye5tar dh aw dh fa ana m2drsh a2olk mn delw2ty ana ha3ml kaza w yeb2a dh hwa elly ana ha3mlo w msh hit3’er w ana 7aset mnk keda enk shaifa en dh m3nah en ana msh 3arf ana 3aiz eh w en kalamhom s7 w yemkn dh s7 bs ana bel nesbaly en lesa fe 7agat keter bt7dd f el e5tiar dh w ana fe3lan lesa m3rfsh la2ny m3rfsh kol 7aga w yemkn kol elly ana b7lm beh dh ala2y 7aga tania a7sn mnoh hata5od wa2t aw lazm asafr aw 3’ero w 3amtn fakry feha bardo enny momkn atl3 ab2a fashl ma7dsh bardo 3arf w mafish 7aga madmona w ana 3arf eny aslan lw makontsh kois aw mafish most2bl 2odamy awy makontish hatfkry aslan fya mn el awl w dh tab3an 7a2k zyada en baba w mama 3omrhom sa3t-ha ma haiwf2o 3ala ay 7aga.
lama a3dt afkr f el kalam dh la2et eny fe3lan harbotk bya w ana msh wask ana ha3ml eh w msh wask eny ha3rf akml keda en tefdl 3elakty beky telephonat w chat w mo2abla kol sana lama el zerof teb2a mwaf2a w tela2y 7aga te3mliha w b3den net2abl 3lshan mated7kish 3alihom lw sa2aloky. w dh msh estslam mny wala eny msh ha3rf ast7mlk wala nest7ml b3d w el kalam dh bs fe3lan ana msh ha2dr 3ala keda la2n e7na keda bnrobt b3d aktr w bntsla w mabn3mlsh ay 7aga m3 b3d… ana 7awlt w sebrt 3ala el mawdo3 dh w kont ba2ol l nfsy en fatra w hat3dy w lama te3rfiny aktr haib2a 3ady w 2olt sa3t-ha enna f derasa w msh handi3 wa2t b3d aw msh hadi3lk wa2tk w ne5rog aw net2abl w 2olt el seif gy w el seif sa3t ma 5argna f ramadan kont bgd mabsot w 2olt 5las haib2a 3ady m3aky b3d keda aw 3ala el a2l hat7wly kol shewaya bs la2et bardo enk mafish 5als mn el na7ya de w elly hwa hatb2y btshofy 7ad fa teshofiny 2bleh 3lshan yeb2a el asl enk konty m3 sa7btek w 7ata lama 2oltlk msh hainf3 3llshan 3aizen netklm 2oltily sa3t-ha mashy 5las bs asl msh 3arfa b2a hib2a sa3b ashofk b3d keda aw elly hwa mafish forsa tanya. enty shaifa en el mawdo3 dh 3ady bs hwa msh 3ady bel nesbaly w enty shaifa en el etnin elly bi7bo b3d ye5rgo w ye3mlo kol 7aga sawa w yeb2a baba w mama 3arfen msh 3ady w 7aga 3’areba w ana belnesbaly dh 3ady w bi7sl w bashofo 2odamy w kont b3mlo 2bl ma netklm 3ady b seft el so7ab kman sawa2 kan 3andy f el gam3a aw 2bl keda m3 elly kano mesafren m3aya….
ana shaif enna hanfdl nelf f nfs el no2ta w nfs el moshkla w hwa mafish 7al w msh haib2a fe w f el a5r hanb2a et3l2na bb3d aktr w e7na 3aishen f mashakl aw medai2en mn 7agat.
lw han3ml zy ma baba w mama 3andk 3aizen yeb2a fe3lan leh nerbot b3dna bb3d delw2ty w yeb2a lama ab2a gahz w sha3’al w kol el 7agat de agy at2dm 3ady la2n elly e7na feh dh sa3b 3alya w 3aliky w ana shaif eny 3aiz 7agat aw badwr 3ala 7agat mo3ina w enty 3aiza terdiny bs msh 3arfa w ana msh 3aiz eny ab2a b3ml keda aw en f youm mn el ayam te3mly 7aga 3lshan terdiny bs w enty msh moktn3a aw msh 3aiza aw tendmy 3aliha b3d keda.